Friday, May 4, 2012

Perkembangan Bahasa Klasik (Kajian Lapangan)Pengenalan
            Bahasa Melayu Klasik bermula sejak  abad ke-14 M hingga akhir abad ke-  18 M. Terdapat lima zaman perkembangan bahasa Melayu. Ini membuktikan bahawa bahasa Melayu tersebar dan berkembang secara bertahap - tahap iaitu zaman bahasa Melayu Purba, Melayu Kuno, Melayu Klasik, Melayu Pramoden dan Melayu Moden. Secara ringkasnya, berdasarkan pengklasifikasi zaman-zaman perkembangan, membuktikan bahawa bahasa Melayu Klasik berkembang dan mempunyai sejarah penyebarannya yang tersendiri.
Batasan kajian
            Batasan kajian ini selepas bahasa Melayu Kuno yang bermula pada awal abad ke-14 sehingga akhir abad ke-18 Masihi. Tarikh itu dipilih kerana prasasti di Kuala Berang Terengganu bertarikh pada 702 Hijrah bersamaan dengan 1303 Masihi, di Pagar Ruyung, Minangkabau ( 1356 M) dan di Minye Tujuh, Acheh (1380 M). Prasasti ini sangat penting kerana ia berlainan daripada prasasti­-prasasti yang sebelumnya. Oleh sebab itu  Tanah Melayu prasasti di Terengganu  dijadikan sebagai  pemisah antara bahasa Melayu kuno dengan bahasa Melayu Klasik. Ini kerana  prasasati tersebut terdapat  tulisan Jawi yang tidak pernah dibuat oleh orang Melayu pada masa sebelumnya. Walaupun terdapat beberapa prasasti yang menunjukkan wujudnya tulisan Arab yang digunakan oleh orang Melayu pada masa sebelumnya, tetapi prasasti-prasasti itu tetap dalam bentuk bahasa Arab asli. Tulisan dan bahasanya Arab jati, seperti prasasti Langgar, di Kedah (290H), Pekan, Pahang (419H. ), Phan-rang, Vietnam (43 1H. ), Leran, Jawa Timur(475H),dan Bandar Seri Begawan, Brunei(440H.). Dengan itu tulisan Jawi tidak terbukti wujud pada abad ke-13 dan sebelumnya.
             Prasasti di Terengganu mengandungi bentuk bahasa yang berlainan daripada bahasa Melayu kuno. Bahasanya lebih mudah dan mendekati bahasa Melayu zaman moden. Imbuhan-imbuhan yang dipakai lebih mirip ke bahasa Melayu moden. Kata-kata pinjaman Arab sudah meresap ke dalamnya, kata-kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit sudah agak berkurangan; ejaan Jawinya lebih mirip kepada ejaan pengaruh Melayu. Bentuk-bentuk huruf Jawi yang dipakai lebih mirip ke huruf Jawi yang dipakai sekarang. Gaya bahasa yang digunakan sudah menyimpang daripada bahasa Melayu kuno.
Definisi Bahasa Melayu Klasik
               Takrifan tentang Bahasa Melayu Klasik perlu dibuat terlebih dahulu sebelum kita memahaminya. Merujuk kepada perkataan klasik, Kamus Dewan (1986),
mentakrifkannya sebagai kesenian atau kesusasteraan yang lama atau yang mempunyai sifat-sifat yang tidak lagi terpakai; yang tinggi dan abadi nilainya atau lawan bagi perkataan moden.Takrifan ini menjelaskan kepada kita bahawa bahasa Melayu Klasik diakui kepenggunaannya pada suatu masa dahulu. Namun, perubahan masa dan zaman menyebabkan bahasa ini tidak lagi menjadi wahana kepada para pengkaji sebagai bahan kajian dan penyelidikan tentang perkembangan dan pertumbuhannya.
            Terdapat beberapa definisi yang telah diutarakan oleh pengkaji bahasa. Antaranya ialah Asmah Hj.Omar (1993), “ bahasa abad ketiga belas dan ketujuh belas itu dinamakan bahasa Melayu Klasik”. Menurut Ismail Hussein (1966), “pembahagian bahasa Melayu Klasik dibuat oleh adalah atas pertimbangan sejarah perkembangan bahasa Melayu. Pembahagian ini dibuat mengikut zaman politik iaitu zaman Srivijaya, Majapahit, Melaka, dan sebagainya. Contohnya pada zaman politik Srivijaya, masyarakatnya yang beragama Hindu dan Buddha, menggunakan tulisan yang dibawa dari India, sasteranya dipenuhi oleh cerita-cerita sastera India dan bahasa Melayunya dengan pinjaman kata-kata Sanskrit.
Permulaan Zaman Bahasa Melayu Klasik
             Pada abad ke -13 pengaruh agama Islam menjadi makin dominan di Nusantara. Perkembangan agama Islam membawa bersama-samanya bahasa Arab. Zaman ini memperlihatkan kemasukan perkataan Arab dan tulisan Jawi yang menggunakan huruf-huruf Arab. Secara ringkasnya evolusi tahap kedua berlaku kepada bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik berkembang dengan pesat melalui peminjaman perkataan Arab dan Parsi. Selain  itu, bahasa Melayu klasik  juga mula berkembang dengan bahasa-bahasa dari Barat seperti Portugis, Belanda, dan Inggeris.

            Menurut Ismail Hussein (1966), bahasa Melayu Klasik bermula sekitar abad ke-13 dan ke-14 dan beliau menyebutnya sebagai zaman peralihan apabila di seluruh kepulauan Melayu setelah kedatangan agama Islam. Bukti konkrit tentang bertapaknya Islam di Nusantara dari sudut sejarah diperoleh pada tahun 1292 M sewaktu Marco Polo melawat Sumatera Utara dan catatannya tentang pengislaman Pasai.
            Pada zaman peralihan dalam abad ke-13 dan ke-14 telah dijumpai beberapa prasasti dalam bahasa Melayu yang ditulis menggunakan huruf India tetapi bahasanya sudah terdapat pengaruh bahasa Arab. Di sini bermulanya bahasa Melayu Klasik. Selain itu dalam masa yang sama bahasa Melayu Klasik boleh ditandai dengan kemunculan dan keagungan kerajaan Melayu Melaka dan bahasa Melayu Klasik  menjadi medium dalam pemerintahan, perhubungan, perdagangan, dan penyebaran agama Islam.
Perkembangan Bahasa Melayu Klasik
            Kedatangan pengaruh agama Islam dan bahasa Arab, telah menyebabkan bahasa Melayu melangkah setapak lagi dengan satu lagi tulisan, iaitu tulisan Jawi. Bahasa Melayu Klasik mula terpengaruh apabila kedatangan penjajah dari Barat seperti Portugis, Belanda dan Inggeris. Sekali lagi bahasa Melayu bertembung dengan bahasa dan kebudayaan yang baharu yang turut mempengaruhi bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik digunakan sebagai bahasa  dalam kesusasteraan, pemerintahan dan undang-undang, agama, sejarah, perdagangan, dan perhubungan iaitu budaya dan kemasyarakatan.
            Bahasa Melayu pada zaman klasik ini memakan masa selama 500 tahun, iaitu dari 1300M. hingga 1800M. Dalam zaman ini terdapat hasil-hasil karya tulis yang besar dan agung, melahirkan para penulis dan ulama yang terkenal, wujudnya pusat-pusat kerajaan Melayu yang tersebar dari Aceh di barat sampai ke Maluku di timur, dan Campa di utara hingga ke Banten, di selatan.
            Zaman Kegemilangan Bahasa Melayu Klasik bermula pada sekitar zaman kerajaan Melaka, Acheh dan zaman kerajaan Johor-Riau. Ketika zaman tersebut terdapat beberapa orang tokoh penulis. Buktinya ialah pada zaman kerajaan Acheh. Antara tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumaterani, Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkel.
Ciri-Ciri Bahasa Melayu Klasik
            Bahasa Melayu Klasik, mempunyai beberapa  ciri-ciri bahasa. Antara ciri tersebut ialah ayat yang panjang, berulang, dan berbelit-belit. Ayat yang digunakan kebanyakannya ialah ayat pasif dan songsang. Selain itu dalam bahasa Melayu Klasik terdapat penggunaan kata pangkal ayat yang agak klise atau usang. Penggunaan kata pangkal ayat ini agak meluas. Contoh kata pangkal adalah seperti "syahadan", "maka", "alkisah", "hatta", "arakian", "kata sahibul hikayat", "maka, tatkala" dan "adapun. Kata-kata seperti itu bukan sahaja digunakan untuk memulakan sesuatu perenggan, malah digunakan juga pada awal ayat-ayat dalam perenggan. Penulisan dalam bahasa Melayu moden tidak memperlihatkan penggunaan kata pangkal ayat yang sedemikian. Terdapat juga gabungan beberapa ayat tunggal yang dicantumkan dengan menggunakan kata-kata hubung yang tertentu, terutamanya "dan" dan "atau" ataupun dengan menggunakan tanda koma dan tanda koma bertitik sahaja. Contoh ayat bahasa Melayu Klasik seperti ayat berikut Maka apabila dibawalah akan mereka itu ke penghadapan Tajul Muluk, demi terpandang akan anak si peladang itu, mesralah ke dalam hatinya, diberinya wang yang tiada berhisab banyaknya serta disuruh perbela akan dia baik-baik”. (Sejarah Melayu)
            Dalam bahasa Melayu Klasik juga, terdapat perubahan dari aspek bentuk ayat yang digunakan. Bentuk ayat yang lebih lumrah digunakan, ialah bentuk ayat pasif, iaitu bentuk ayat yang lebih mengutamakan objek pelaku atau subjek. Sebagai contoh, “Hatta datanglah kepada suatu hari maka Hamzah dan Umar Umayyah dibawanya oleh Khoja Abdul Mutalib kepada mualim ……” (Sejarah Melayu)
            Selain itu, dalam bahasa Melayu Klasik juga banyak menggunakan partikel “pun”dan “lah”. Contoh perkataan yang digandingkan dengan partikel ialah seperti “adapun, bertitahlah, dan berebutlah”. Manakala contoh penggunaan partikel dalam ayat pula ialah seperti berikut;
 “ Maka Bendahara pun hairanlah kalam raja seperti dikhatankan orang rupanya”  (Sejarah Melayu.)
            Sehubungan itu terdapat pengaruh daripada beberapa bahasa lain dalam bahasa Melayu Klasik kerana di kepulauan Melayu ketika itu bahasa Arab dan Sanskrit bertapak kukuh lantaran aktiviti perdagangan dan penyebaran agama Islam. Contoh penggunaan bahasa Arab ialah “Allah Taala, makhdum, mualim daulat, wallahualam, takzim. Bagi bahasa Sanskrit pula ialah “dosa,pahala,dan raja” . Bahasa Melayu Klasik juga menerima fonem Arab seperti ‘kh’, ‘dz’, dan ‘sy’. Contoh perkataan seperti “khamis, zakat, syarat”.
            Bahasa Melayu Klasik juga lebih banyak menggunakan kiasan dan perbandingan serta penggunaan laras bahasa puisi, seperti pantun, syair, seloka dan gurindam dalam karya prosa. Buktinya ialah terdapat banyak dalam hikayat-hikayat Melayu lama. Mungkin disebabkan oleh sifat sastera Melayu klasik itu sendiri, yang pada asalnya dalam bentuk lisan dan penggunaan unsur-unsur tersebut dikatakan dapat menghidupkan suasana penceritaan. Ketika itu juga banyak menggunakan laras bahasa istana.
            Ringkasnya kosa kata daripada bahasa Arab banyak digunakan. Penggunaan bahasa Melayu dapat dilihat dalam beberapa buah karya seperti Hikayat Raja-raja Pasai, Misa Melayu, Sejarah Melayu, Hikayat Hang Tuah, Hikayat Negeri Johor dan banyak lagi karya yang ditulis dalam tulisan Jawi
Faktor-Faktor Perkembangan Bahasa Melayu Klasik
            Perdagangan
            Terdapat juga teori yang menyatakan bahawa berlakunya perkembangan bahasa Melayu klasik  adalah melalui aktiviti perdagangan. Buktinya  pedagang dari India belayar ke timur menuju China dan pedagang China pula belayar ke barat menuju India. Pelayaran dua hala ini mengharuskan mereka melalui Selat Melaka. Lama-kelamaan pelabuhan yang ada di Kepulauan Melayu ini bukan sahaja sebagai tempat persinggahan tetapi menjadi tempat perdagangan pedagang India dan China seperti yang telah dirintis lebih awal oleh pedagang Arab.

               Pedagang-pedagang  Islam berketurunan Arab menerapkan sistem tulisan Arab dalam tulisan Jawi. Tujuan utamanya ialah memudahkan bacaan, kerana tulisan jawi merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Melayu. Bagi memudahkan ejaan, tanda baris atas dan bawah dimansuhkan. Bahasa Melayu Klasik dikatakan banyak menerima fonem-fonem Arab. Contohnya 'kh', 'z' dan 'sy'. Penggunaan fonem-fonem ini begitu meluas terutama sekali dalam penghasilan karya sastera seperti kitab-kitab agama, cerita-cerita rakyat dan lain-lain lagi. Selain itu bahasa Melayu Klasik juga telah menyerapkan perkataan-perkataan Arab dalam bahasa Melayu. Keadaan ini menyebabkan kata-kata atau perbendaharan Melayu semakin bertambah. Pinjaman dari perkataan Arab juga disebabkan kurangnya perkataan Melayu dalam menterjemahkan sesuatu perkara. Antara contoh perkataan yang dipinjam dari perkataan Arab ialah duniawi, muktabar, fakir, sultan Jumaat akhirat dan lain-lain lagi.
 
                Pada era kedatangan  orang-orang Barat iaitu Portugis, Sepanyol, Belanda, dan Inggeris berlakulah perkembangan dalam bahasa Melayu Klasik ini dapat dilihat melalui kosa kata yang digunakan. Mereka telah membawa budaya dan tamadun mereka untuk diperkenalkannya di Alam Melayu selain untuk menjajah dan menguasai pusat-pusat perdagangan terutama perdagangan rempah. Beberapa negeri penting telah dikuasai mereka seperti Melaka oleh Portugis. Kedatanagan kuasa barat ini telah mengubah bahasa Melayu Klasik. Beberapa contoh perkataan Portugis yang diserap dalam bahasa Melayu Klasik adalah armario (almari), garfo (garpu), Igreja (gereja) dan lain-lain lagi.

            Penyebaran agama
             Para mubaligh terutama mubaligh India turut datang ke Kepulauan Melayu ini untuk menyebarkan agama Hindu. Kedatangan para pedagang dan penyebar agama ini mengakibatkan bahasa Melayu Klasik mendapat pengaruh baharu. Kedatangan agama Islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab dan menyebarkan agama tersebut dengan  menggunakan bahasa Melayu Klasik.  Penghasilan kitab-kitab agama. Antara kitab yang dihasilkan ialah Furu’ Al-Masa’il oleh Syed Muhammad Daud Al-Fatani,dan Sabil Al-Muhtadin oleh Syed Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kandungan kitab-kitab ini adalah mengenai agama seperti al- Hadith, feqah, tafsir al-Quran, tasawuf, di samping sejarah, hikayat, hal ehwal haiwan, perdukunan, perubatan Melayu, bintang dua belas, pentadbiran dan pemerintahan, falsafah dan pengembaraan. Terdapat istilah dan kosa kata daripada bahasa Arab digunakan ke dalam bahasa Melayu Klasik contohnya di Batu Bersurat di Kuala Berang Terenganu yang menggunakan huruf jawi.
            Dalam zaman ini juga lahir para ulama  yang terkenal. Antara para ulama yang lahir dalam zaman ini ialah Hamzah Fansuri, Abdul Rauf al.-Fansuri (Singkel); Syamsuddin al-Samatra’I (Pasai); Nurudin al-Raniri di Aceh; Tun Seri Lanang dan Bukhari al-Jauhari (Johor); Daud Abdullah al-Fataui; Abdul Samad al-­Falimbani; Muhammad Arsyad al-Banjari; Syeikh Yusuf al-Maqasari dan lain-lain lagi. Menurut Raminah Hj Sabran (1984), dalam zaman ini jugalah para alim ulamak bergiat memperkenalkan buku-buku yang bercorak Islam dan menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu Klasik. Antara kitab yang terkenal ialah Darul Mazlum. Tokoh ulamak pula ialah Syeikh Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar, kadi Yusuf dan lain-lain lagi.
            Perkembangan Kesusasteraan
            Perkembangan bahasa Melayu Klasik mempunyai perkaitan dengan perkembangan karya sastera. Perkembangan kesusasteraan memberikan gambaran tentang sejarah silam sesuatu bangsa dari segi kebudayaan dan keperibadian bangsa . Dalam masa yang sama bahasa Melayu Klasik digunakan oleh pengarang untuk tujuan menghasilkan sesebuah karya dalam bidang kesusasteraan, ketatanegaraan, kebudayaan, kemasyarakatan dan keagamaan. Semua hasil kesusasteraan dinukilkan dengan menggunakan bahasa Melayu Klasik. Seiring dengan kemunculan bahasa Melayu Klasik, pengaruh Hindu dilihat mula hilang sedikit demi sedikit sehinggalah ke abad ke-15 apabila kedatangan agama Islam.
            Antara hasil-hasil karya tulis yang terkarang dalam zaman ini ialah Sulalatus-Salatin (Sejarah Melayu), Hukum Kanan Melaka, Undang-undang Laut Melaka, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Muhammad All Hanafiah, Hikayat Hang Tuah, Adat Raja-raja Melayu, Syair Burung Pungguk, Syair Burung Pingai, Syair Dagang, Syair Perahu, Syarab ­Asyikin, Syarab Ruba’i Hamzah Fansuri, Tanbih al-Tullab, Sirat al­-Mustaqim, Bustan al-Salatin, Ta] al-Salatin, Terjemah Tafsir atBaydawi, Syifa’ al-Qulub, Jawahir al-Ulum, Lata’if al-Asrar, Kfayat al-Muhtajin, Mir’at al-Tullab, Hujjat al-Balighah, Bidayat al-Hidayat, Hidayat al­Salikin, Siyar al-SalikiR Sabil al-Muhtadin, Furu’ al-Masa’il, Safinat a?­Najah, Fat al-Rahman dan beratus-ratus tulisan lagi yang ditulis sama ada di Aceh, Patani, Palembang, Banjar, Makasar, Banten, Pontianak, Berunai, Jawa, Minangkau, mahu pun di Makkah dan Madinah.
            Peranan Istana
            Bahasa Melayu klasik lebih bersifat "bahasa istana". Ini amat ketara dari segi penggunaan perkataan dan sistem panggilannya. Contohnya ialah sembah, beta, titah, berangkat, gering dan lain-lain lagi. Penggunaan ini adalah disebabkan kebanyakan hasil penulisan bahasa Melayu Klasik adalah dalam bentuk karya sastera, yang menceritakan kisah dan peristiwa yang dialami oleh kalangan raja di istana. Dalam Sejarah Melayu ada menyatakan:
            “ Bahawa beta minta perbuat hikayat pada Bendahara, peri peristiwa dan peraturan segala raja-raja Melayu dengan istiadatnya sekali, supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudiannya daripada kita, diingatnya oleh mereka itu, syahdan beroleh faedahlah ia daripadanya…”
Kesimpulan
            Berdasarkan huraian di atas jelaslah bahawa bahasa Melayu Klasik mempunyai sejarahnya yang tersendiri dan bahasa ini telah mendapat perhatian utama sarjana-sarjana Eropah dalam usaha untuk menyusun kamus dan daftar kata. Usaha ini merupakan usaha yang tertua dalam bidang penyelidikan terhadap bahasa dan dikembangkan dalam bidng-bidang lain seperti morfologi, sintaksis dan fanologi. Kedudukan bahasa Melayu semakin unggul semasa zaman Kerajaan Melayu Melaka. Pada zaman inilah pelbagai kosa kata telah diambil khususnya dari barat seperti Arab, Portugis, Belanda dan Inggeris untuk diasimilasikan dengan situasi tempatan.  Ini secara tidak langsung telah menambah kosa kata termasuk juga hasil-hasil kesusasteraan Melayu. Selain itu bahasa Melayu Klasik juga digunakan sebagai  “linguafranca”, juga sebagai bahasa kesusasteraan, kebudayaan, bahasa rasmi di istana dan bahasa untuk menyebarkan agama  Islam. Tegasnya bahasa Melayu Klasik pada masa itu berperanan sebagai bahasa “intelektual”
Bibliografi
Asmah Hj.Omar. (1993). Susur galur bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa      dan Pustaka
Ismail Hussein. (1966). Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Kamus Dewan. (1986). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Nik Safiah Karim, Faris M Onn, Hashim Hj. Musa, Abdul Hamid Mahmood. (2006).          Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Raminah Hj Sabran. (1984). Kajian bahasa untuk pelatih maktab perguruan. Petaling     Jaya    Selangor : Fajar Bakti.
W.G Shellabear.(1981). Sejarah Melayu. Petaling Jaya Selangor : Fajar Bakti.
http://edubahasabyayda.blogspot.com/2009/09/sejarah-perkembangan-bahasa-melayu.html

No comments:

Post a Comment