Monday, January 23, 2012

KRITIKAN SOROTAN KARYA Penyelidikan Dialek Melayu Di Malaysia –Isu Perspektif

Azhat Mustapha

Sarjana Bahasa Melayu

KRITIKAN SOROTAN KARYA


Penyelidikan Dialek Melayu Di Malaysia –Isu Perspektif .

Oleh : James T. Collin

Antara kekuatan penulis ialah beliau berpendapat dalam kajian-kajian terdahulu mengenai dialek, terdapat penelitian yang tidak lengkap tentang kajian dialek Melayu. Ini kerana terdapat banyak andaian dalam kajian-kajian tersebut. Pengkaji terdahulu menitikberatkan grid sempadan negeri yang memisahkan negeri-negeri sempadan Kenyataan tersebut sesuai dengan pandangan Sulaiman Masri(2005) dalam sesuatu penyelidikan kajian terdahulu tidak perlu dipinggirkan. Kebanyakan pengkaji dialek terdahulu gagal untuk mengenalpasti dan mengetepikan premis yang tidak saintifik dan mengutamakan kategori etno-politik yang lapuk berbanding dengan perspektif geografi. Adalah diharapkan pada penyelidikan atau kajian lapangan pada masa hadapan lebik baik dijalankan berdasarkan kepada kawasan lembangan sungai dan jalur pesisir pantai yang harus menentukan pemilihan apabila mencari kawasan penyelidikan dan membentuk kaedah dalam kerja-kerja pengumpulan data.

Menurut Creswell J.W.(2009, dalam sesuatu penyelidikan mesti dibuat penilaian dan ini telah diterjemahkan oleh penyelidik. Dalam kajiannya, penyelidik mendapati terdapat unsur-unsur baru yang patut dimasukkan dalam penyelidikan khususnya mengenai dialek. Kekuatan penyelidik dapat dilihat penemuan baru dalam mengkaji dialek Melayu iaitu;

Lembangan Sungai yang saling berhubung kait, jelas menunjukkan dialek-dialek yang dituturkan di lembangan sungai ini banyak mempunyai persamaan dari segi inovasi. Dalam penemuan barunya yang berdasarkan dokumentasi arkelogi dan sejarah yang tertulis telah membuktikan kepentingan jalan air ini kepada manusia. Langkah menggunakan lembangan sungai sebagai titik tolak penyelidikan dialek masih sah tetapi kemungkinan mempunyai hubungan kompleks kerana beberapa kawasan legih di pedalaman yang memisahkan penduduk harus diambil kira.

Selain itu rantaian Maritim atau jalur sisir pantai hendaklah diambil kira. Ini kerana dalam kajian beliau mendapati keseluruhan kepulauan Melayu, termasuk Semenanjung Tanah Melayu, mempunyai rantaian masyarakat yang bertutur dalam satu dialek Melayu itu yang mendiami rangkaian perkampungan yang terletak bersebelahan antara satu sama lain. Sering kali rantaian itu terputus-putus kerana dipisahkan oleh kawasan yang tidak didiami di sepajang pantai atau menyeberangi laut. Walaupun begitu mereka dihubungkan oleh jalan maritim terutama semasa menjalankan aktiviti perdagangan. Terdapat juga kawasan-kawasan kecil di pantai dan pulau-pulau kecil membentuk satu kelompok dialek. Ini kerana jalur pantai, dan laut berfungsi sebagai jalan pengangkutan utama dan di sinilah berlakunya komunikasi .

Menurut penulis, dalam penyelidikan yang dijalankan dari 1982-1985 di Pulau Tioman dan Pulau Aur menunjukkan adanya dialek Melayu yang sebelum itu tidak diketahui, iaitu Dialek Melayu Pulau Tenggara. Dialek ini dituturkan sekurang-kurangnya ditiga buah pulau di Johor dan Pahang.

Satu lagi kekuatan penulis dalam kajian beliau ialah terdapat gabungan penduduk yang tingal di tepi sungai dan pesisir pantai dalam pembentukan dialek. Contohnya penutur di Sungai Langat, Selangor yang jelas mempunyai hubungan dengan dialek Melayu yang dituturkan di sepanjang Sungai Muar(dari Pancor ke Segamat). Ini kerana keberkesanan pengangkutan pesisir pantai yang wujud sebelum kedatangan kuasa barat di Tanah Melayu. Penyelidikan yang dijalankan di Nenasi, Pahang dari 1981-83 menunjukkan adanya gabungan ruang yang sangat kecil tetapi sangat rumit yang merupakan model pesisir pantai dan tepi sungai. Ciri gabungan inilah yang mewujudkan pelbagai ragam dialek Melayu.

Akhir sekali kekuatan dalam kajian beliau ialah masyarakat maritim yang terpisah telah beliau temui. Dalam penyelidikan beliau pada 1985, didapati bahawa dialek Melayu Kedah yang dituturkan juga dituturkan oleh dua buah masyarakat di pantai timur laut Sumatera di Indonesia. Dalam analisis data yang dibuat oleh beliau membuktikan bahawa bahasa Orang Laut di muara Sungai Bampu yang terletak di sebelah utara kota Medan, Sumatera adalah subdialek daripada dialek Melayu Kedah.

Antara kelemahan penyelidikan ialah penulis hanya menumpukan kepada empat aspek di atas. Sebenarnya ada faktor lain yang boleh mempengaruhi sesuatu sesuatu dialek iaitu persekitaran sosial seolah-olah diketepikan, pada hal aspek tersebut harus diteliti untuk menginterprestasi data dialek. Penulis juga mempunyai sedikit kelemahan kerana tidak mempunyai pengetahuan tentang sejarah petempatan Melayu tradisi dan kurangnya maklumat yang lebih mendalam tentang ragam bahasa Melayu yang dituturkan di kawasan-kawasan yang didiami itu seperti yang disarankan oleh Asmah Hj. Omar (2001).

Kesimpulannya penemuan baru penulis ini boleh dijadikan landasan baru kepada pengkaji yang berikutnya untuk mengkaji sebarang dialek khususnya di kepulauan Melayu. Sesungguhnya kajian sesuatu dialek tidak akan berakhir kerana penemuan-penemuan baru akan didapati jika kajian yang holistik dilakukan.

Dialek Terengganu: Satu Tinjauan Ringkas

0leh : Abdul Hamid Mahmood

Analisi Jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka keluaran Mac 1990 muka surat 217-224 memaparkan kekuatan penulis yang mana beliau memaparkan faktur-faktur kewujudan dialek yang terdiri daripada pelbagai faktor. Antaranya ialah politik, ekonomi, penjajahan dan masa. Dalam kajian beliau terdapat keadaan alam semula jai seperti bukit bukau, gunung-ganang, hutan rimba dan sungai menjadi halangan kepada perhubungan penduduk. Selain itu faktur politik telah membahagikan negara ini kepada unit-unit politik yang lebih kecil yang menghasilkan negeri-negeri Melayu Semenanjung seperti Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Kelantan dan Terengganu. Akibat daripada pembahagian tersebut wujudlah pelbagai dialek bagi setiap negeri. Penulis juga berpendapat pembahagian dialek yang berdasarkan sempadan politik itu kurang tepat kerana didapati penyebaran sesuatu dialek itu kerap melampaui sempadan kawasan politik tersebut. Ini sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh James T. Collin. Jelas, penyelidik telah membuat kajian terdahulu seperti yang telah disarankan oleh Asmah Hj Omar(2002).

Selain itu antara kekuatan lain kajian beliau ialah terdapatnya subdialek yang juga dipanggil ideolek-ideolek iaitu kelainan pengucapan yang disebarkan oleh individu. Sungguhpun terdapat kelainan, tetapi perkara tersebut tidak harus terkeluar daripada had saling kesefahaman kerana ia masih tergolong di dalam satu bahasa iaitu bahasa Melayu. Penulis berjaya menceritakan sedikit tentang latar belakang negeri Terengganu yang meliputi kedudukan geografi, kependudukan dan latar belakang sejarah.

Selain itu penulis bejaya meneliti dan mengkaji kajian yang telah dilakukan oleh Collins(1983) Asmah Hj. Omar (1983) dan Ismail Hussin(1973). Begitu juga dengan kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji yang berasal dari negeri Terengganu, Mohd Ismail Abdul Rasheed(1985), Zaleha Awang (1988) dan Zuraidah Omar(1985). Kesemuanya telah membuat kajian secara formal dalam dialek Terengganu. Ini sesuai dengan pendekatan kualitatif yang memerlukan sorotan kajian dalam membuat sesuatu penyelidikan lapangan seperti yang dinyatakan oleh Cresswell(2009). Mereka turut bersetuju bahawa dari segi sebutan fonem dan perkataan terdapat perbezaan yang ketara di antara dialek tersebut dengan bahasa Melayu baku. Perbezaan inilah yang telah mempengaruhi pelajar akan dialek tersebut dalam penguasaan bahasa Melayu baku.

Penulis berjaya membandingkan kelainan yang terdapat dalam dialek Terengganu dengan bahasa Melayu baku, Antaranya alah;

a. Kelainan dalam bidang fonologi

b. Kelainan dalam bidang pengucapan

c. Kelainan fonem

d. Kelainan morfologi

e. Kelainan dalam ayat

f. Kelainan leksikal

Dapatan kajian beliau telah membuktikan bahawa dialek Terenganu mempunyai sesuatu yang unik jika dibandingkan dengan dialek-dialek lain yang terdapat di Malaysia.

Walaupun terdapat kekuatan namun jika ditinjau secara teliti terdapat juga sedikit kelemahan dalam kajian penulis. Penulis menggunakan kajian lapangan huluan yang sepatutnya penulis berada dan menetap lama di negeri Terengganu agar dapat menyelami dan mengasimilasikan sosio budaya penduduk Terengganu agar mendapat kajian yang lebih objektif. Ini dapat dilihat bagaimana Asmah Hj. Omar dan Collins yang menetap di sesutau tempat dalam masa yang panjang. Selain itu berdasarkan latar belakang penyelidik, penyelidik bukannya anak jati Terengganu, penulis merupakan anak jati Kelantan. Kebanyakan dapatan adalah berdasarkan kaedah pepustakaan dan melalui informan.

Penulis juga mengkaji dialek Trengganu secara umum dan membuat generalisasi, beliau tidak mengkaji dialek Terengganu di kawasan pengairan pantai dan kawasan pedalaman terutama di Kuala Berang yang mempunyai ideolek yang tersendiri. Ini sesuai dalam pendekatan kualitatif seperti yang disarankan oleh Creswell J.W.(2009).Dalam dapatan penyelidik, hasil laporannya berbentuk kualitatif kerana penilaiannya adalah mudah alih dan dihuraikan secara meluas berdasarkan data-data yang diterima. Dapatan yang diterima adalah berkaitan secara langsung dengan permasalahan penyelidikan. Akhirnya penyelidik juga telah membuat cadangan-cadangan yang berkaitan. Ini sesuai dengan pandangan Sulaiman Masri ( 2005), yang menyatakan cadangan yang releven perlu dinyatakan bagi mengatasi masalah yang berkaitan.

Sebagai kesimpulannya kajian penulis telah menjelaskan kepada kita bahawa dialek Terengganu mempunyai pelbagai kelainan seperti yang diperkatakan di atas. Ciri-ciri kelainan yang unik inilah merupakan gengguan-gangguan murid-murid negeri Terengganu menguasai bahasa Melayu baku dengan baik. Langkah-langkah yang sistematik perlu dilakukan untuk meningkatkan kemajuan pelajar-pelajar dalam penguasaan bahasa Melayu baku.

Dialek Melayu Sarawak dan Bahasa Melayu Baku satu perbandingan :

Oleh : Jais Sahok dan Pauzan Nuruddin

Analisi Jurnal Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan satu analisis yang mantap dan mempunyai kekuatan yang tersendiri. Antara kekuatannya, penulis telah memaparkan kajian yang jitu. Penulis telah membuat penelitian tentang kajian terdahulu oleh beberapa sarjana barat seperti Harrison T(1970), dan sarjana tempatan Buyong Adil (1981) Namun dapatan penulis tersebut agak mengelirukan. Ini dapat dibuktikan dengan dapatan yang diperoleh oleh Collins T(1987).

Menurut Creswell J.W.(2009). dalam menganalisis data yang diperoleh penerangan secara perbandingan hendaklah dilakukan. Dalam penyelidikannya, penulis mendapati terdapat persamaan antara dialek Sarawak dengan bahasa Melayu Baku tetapi dalam beberapa aspek yang lain terdapat berbezaan. Perbezaan inilah yang dianggap sebagai ciri-ciri dialek Melayu Sarawak. Kekuatan penulis dapat dilihat apabila penulis sendiri anak tempatan yang mengkaji sendiri dialek kamapungnya iaitu Kampung Lintang dan Kawasan Petra Jaya yang keseluruhannya beragama Islam yang berketurunan Melanau, Jawa dan Bugis

Hasil kajian beliau mendapati terdapat kelainan antara dialek Melayu Sarawak Kampung Lintang dengan bahasa Melayu Baku. Ini dapat dilihat melalui fonologi, morfologi, sintaksis dan leksikal. Berdasarkan contoh dan analisis yang kritis bersandarkan pendapat beberapa tokoh sarjana seperti Abdullah Hassan dan Asmah Hj. Omar membuktikan kekuatan penyelidikan beliau yang cermat dan teliti.

Antara kelemahan dalam kajian beliau ialah beliau hanya menumpukan dua kawasan utama iaitu Kampung Lintang dan Kampong Petra Jaya dan membuat generalisasi iaitu dialek Sarawak mempunyai persamaan dengan bahasa Melayu Baku. Ini kerana penulis telah menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan tersebut menurut Creswell J.W(2009), penyelidik bebas membuat ulasan dan seakan-akan berat sebelah dan ini merupakan satu kelemahan dengan menggunakan pendekatan ini.

Sepatutnya penulis menyelidiki seberapa banyak sample(dialek) yang mewakili populasi dialek Sarawak dan kemudian membuat generalisasi. Ini kerana di Sarawak terdapat pelbagai suku kaum yang terletak di kawasan pedalaman dengan dialeknya yang tersendiri. Menurut Sulaiman Masri( 2005), kerangka pemilihan sampel merupakan senarai yang mengandungi semua individu yang kesemuanya dijadikan populasi. Tegasnya, kerangka pemilihan sampel merupakan senarai lengkap bagi populasi. Satu sampel yang mengandungi sebilangan individu dalam kerangka persempelan yang dihasilkan menerusi kaedah tertentu. Sampel terserbut perlu mewakili dan memperlihatkan semua ciri populasi yang tepat melalui kriteria yang telah ditetapkan.

Kesimpulannya kajian yang begitu teliti ini telah menghasilkan penemuan baru dalam dialek Sarawak iaitu terdapat keseragaman yang banyak dengan bahasa Melayu baku, Ini sudah tentu memudahkan guru-guru bahasa yang mengajar di Sarawak terutamanya di kawasan bandar dalam mengajar bahasa Melayu.

Dialek Melayu Negeri Sembilan beberapa pandangan daripada sudut budaya. Oleh : Yeop Johari Hj. Yaakob.

Antara kekuatannya, penulis telah meneliti beberapa kajian terdahulu seperti kajian yang dilakukan oleh Asmah Hj. Omar(1975) dan Abdullah Hassan(1974) mengenai dialek Negeri Sembilan. Penyelidik telah menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell J.W(2009) pendekatan ini berpusat kepada mengkaji dan memahami sesuatu permasalahan dan tidak memerlukan banyak sampel. Agak unik penulis mengkaji dialek dari perspektif laras bahasa adat yang sudahpun mantap. Laras adat dan budaya ini dapat dilihat dalam dua bidang iaitu dalam bidang pemikiran dan seni. Negeri Sembilan yang mempunyai pelbagai adat telah digunakan dalam dialek seperti

Padi tak berpagar lalang

Kerbau tak berkandang selendang

Kajian penulis yang mendalam telah mendapati laras bahasa adat amat pramatik dan dinamis telah diteruskan dan diwarisi oleh masyarakat Negeri Sembilan dari satu generasi ke satu generasi. Jika diselidiki dengan mendalam banyak bidalan, perbilangan adat telah dibukukan dan dijadikan bahan pengajaran di sekolah menengah. Bagi menguatkan penyelidikan, beliau beberapa contoh telah diberikan, antaranya;

Orang semenda bertempat semenda

Kalau kuat dibubuhkan di pangkalkayu

Kalau bingung di suruh arah

Menjemput yang jauh menghimpunkan yang dekat.

Antara kekuatan lain dalam penyelidikan beliau ialah dialek Negeri Sembilan didapati sejak akhir-akhir ini dialek ini kurang terpelihara sehingga terdapat pengaruh

asing dalam pelbagai aspek. Pada pendapat beliau pengaruh ini berlaku kerana pengaruh atau gangguan loghat bahasa Melayu yang lain, istimewanya bahasa baku di sekolah akibat daripada sistem pembelajaran.

Antara kelemahan penyelidik ialah tidak menyatakan sebarang lokasi tempat dialek itu diambil. Bagi mendapatkan kejituan penyelidikan nama tempat hendaklah dinyatakan. Penyelidik membuat kesimpulan secara umum. Ini mungkin memberikan satu laluan kepada penyelidikan pada masa akan datang bagi mendapatkan penemuan baru.

Selain itu penyelidik juga menggunakan pendekatan yang tidak serasi. Menurut Asmah Hj. Omar(2001) iaitu penggunaan secara serentak harus dihindari, contohnya pendekatan empiris dan rasionalistik secara serentak tidak dapat mempertingkatkan mutu kajian dan akan menimbulkan kekeliruan.

Sebagai kesimpulannya dialek Negeri Sembilan yang berkaitan dengan Adat Pepatih patut diterjemahkan dalam loghat Negeri Sembilan supaya ciri-ciri budaya dalam bahasa tersebut dapat diabadikan. Hal ini boleh dilakukan dengan ahli bahasa khususnya anak Negeri Sembilan. Mudah-mudahan kajian dan penemuan ini dapat menyedarkan kita tentang indah dan pentingnya loghat ini sehingga sekarang. Ini bukan sahaja boleh dimanfatkan untuk memajukan daya berfikir malah menarik golongan luar ke negeri ini.

Asimilasi Dialek Melayu Kelantan dan Dialek Thai Kelantan dalam bahasa Cina Peranakan Kelantan.: Oleh Teo Kok Seong.

Analisis Jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka keluaran Mac 2005, telah memaparkan kekuatan penulis dalam membicarakan struktur bahasa Cina Peranakan Kelantan yang merupakan sebuah komuniti yang telah memperlihatkan tahap asimilasi yang tinggi terhadap bahasa dan budaya masyarakat Melayu Kelantan dan masyarakat Thai Kelantan. Penyelidik telah berjaya menghuraikan susur galur sejarah masyarakat Cina Kelantan dengan mantap dan disertai dengan contoh yang tepat. Ini telah menggambarkan satu kajiannya yang terperinci.

Antara kekuatan dapatan beliau ialah sifat campuran bahasa Cina-Melayu-Thai pada bahasa Hokkien Cina Peranakan Kelantan telah memperlihatkan asimilasi linguistik telah berlaku khususnya dari aspek kenahuan. Pengkaji juga berjaya membuktikan penyerapan kata-kata bahasa dialek Melayu Kelantan dan dialek Thai Kelantan. Pada pendapatnya penyerapan kata-kata ini hanya bersifat pinjaman leksikal semata-mata dan bukan releksifikasi.

Selain itu kekuatan lain yang terdapat dalam kajian beliau ialah binaan intraklausa dan interklausa pada bahasa Hokkien dengan Cina Peranakan Kelantan yang menyimpang daripada bahasa Hokkien Standard. Dapatan kajian beliau juga telah memperlihatkan persamaan yang wujud dalam dialek Melayu Kelantan atau dialek Thai Kelantan. Ini adalah kerana berlakunya kes asimilasi linguistik. Selain itu dalam penyelidikannya, beliau juga telah berjaya berada dalam kelompok masyarakat tersebut dan beliau sendiri telah diasimilasikan. Menurut Asmah Hj. Omar (2001) untuk mendapatkan penyelidikan yang tepat penyelidik mesti berada dalam sesuatu kelompok dalam masa yang agak lama. Ini dapat dilihat dalam kajian beliau dalam mengkaji dialek Iban di Sarawak yang mana belia bersama dengan masyarakat tersebut.

Antara kelemahan yang terdapat dalam penyelidikan ini ialah penyelidik tidak menyatakan apakah pendekatan atau teori yang mendasari kajian tersebut. Menurut Sabitha (2005) pula menyatakan teori ialah satu set pernyataan yang abstrak dan umum yang disokong oleh syor (atau hipotesis yang dibuktikan) dan teori menyatakan perkaitan atau keadaan secara spesifik. Kerlinger (1986) pula mendefinisikan teori sebagai suatu set konsep yang saling berkait dan dapat menjelaskan fenomena dengan mengenal pasti perkaitan antara pemboleh ubah (variabel) yang sesuai. Teori membantu para penyelidik mengkaji bidang ilmu secara sistematik dan teori juga membantu penyelidik memahami tingkah laku manusia.

Menurut pakar dalam bidang penyelidikan, teori yang dipandang ilmiah atau berguna untuk penyelidikan ilmiah perlu berupaya menilai data yang sesuai atau yang bertentangan dengannya. Jika sesuatu kajian tidak berdasarkan sesuatu teori kajiannya akan menyimpang jauh. Walau bagaimanapun penyelidik berjaya menemukan beberapa penemuan baru yang boleh dijadikan sebagai rujukan untuk kajian pada masa depan.

Kesimpulannya bolehkan dikatakan asimilasi dialek Kelantan bukan sahaja berlaku terhadap Cina Peranakan Kelantan bahkan meliputi kepada mereka yang tinggal lama di Kelantan akibat pergaulan dan interaksi sesama masyarakat. Semuanya ini merupakan sesuatu yang unik terhadap bahasa khususnya bahasa Melayu.

Fonologi Dialek Pahang, Satu Kajian Awal di Kampung Sentang.

Oleh : Asiah Jais

Antara kekuatan penulis, sebelum kajian ini dibuat ialah beliau telah meneliti kajian terdahulu yang telah dibuat oleh Wan Sulaiman Muhd Noor(1982) mengenai fonologi dialek Pahang di sekitar Padang Tengku Kuala Lipis. Ini sesuai dengan pendekatan kuantitatif seperti yang disarankan oleh Asmah Hj. Omar(2002) kajian terdahulu hendaklah diteliti. Beliau juga mendapati kajian dialek Pahang pada masa tersebut kurang mendapat perhatian. Pengkaji lebih berminat untuk mengkaji dialek Kelantan dan dialek Terengganu. Dalam kajian penyelidikannya, beliau telah bertemu sendiri dengan beberapa informan dan di situ berlakunya proses temu bual yang tidak berstruktur telah digunakan. Ini bermakna tidak ada apa-apa soalan soal selidik yang disediakan dan informan hanya diminta bercerita tentang sesuatu perkara atau tajuk. Pengkaji telah merakamkan perbualan dengan menggunakan pita rakaman. Melalui rakaman tersebut analisis tentang dialek telah dilakukan

Penyelidik juga berjaya memperincikan kampung., bilangan penduduk asal, dan taraf sosio ekonomi kawasan kajiannya. Ini penting kerana jika terdapat bilangan penduduk luar yang berpindah sudah tentu akan menghasilkan dialek yang berlainan dan kajian tidak akan tepat. Semasa membuat penyelidikan inilah beliau telah memperincikan tahap-tahap dalam membuat penyelidikan iaitu sebelum, semasa dan selepas. Penentuan strategi dalam penyelidikan ini dipersetujui oleh Syed Arabi Idid.(1993). Penyelidikan yang empirikal akan memilih strategi dan teknik yang sesuai dan betul dalam mengumpul data. Penyelidikan beliau yang mantap telah menghasilkan beberapa penemuan baru.

Antaranya ialah fonem dialek Pahang tidak banyak bezanya dengan fonem bahasa Melayu baku. Aspek yang paling ketara ialah perbezaan daripada bahasa baku ialah diftong. Dalam dialek Pahang terdapat diftong belakang tinggi kedua bibir /u/, diftong depan tinggi ke lelangit keras /i/, diftong separuh rendah belakang kedua bibir /o/ dan diftong separuh rendah belakang ke lelangit keras /oy/.

Sudah menjadi lumrah alam walaupun penyelidik mempunyai kekuatan dalam penyelidikannya namun terdapat sedikit kelemahan penyelidikan iaitu, penyelidik tidak menyatakan bilangan informan yang dijadikan sampel bagi mewakili populasi penduduk. Menurut Sulaiman Masri(2005), bilangan sampel yang besar akan melahirkan keesahan yang tinggi. Kenyataan ini bertepatan dengan pendapat Creswell J.W(2009) yang menyatakan sampel yang ramai boleh dijadikan alat untuk pengukuran bahan agar sesuatu kaji mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi.

Kesimpulannya kajian yang mantap dan jitu menjadikan kajian dan penyelidikan penulis sebagai satu kajian yang boleh dijadikan pegangan tentang dialek Pahang. Sudah sewajarnyalah penyelidik yang lain dapat memanfaatkan kajian ini sebagai tanda aras dalam penyelidikan berikutnya.RUJUKAN

Abdullah Hassan.(1974).The morphology of Malay. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Hamid Mahmood.(1990).Dialek Terengganu, Satu tinjauan ringkas.Jurnal Bahasa 34(3) 217-224.

Asiah Jais.(1989).Fonologi dialek Pahang, satu kajian awal di Kampung Sentang Jurnal Bahasa 33(6) 416-431.

Asmah Hj. Omar.(1975).Essays on Malaysian linguistics.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Hj. Omar.(1983). The Malay peoples of Malaysia and their language. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Hj. Omar.(2002).Kaedah penyelidikan bahasa di lapangan. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Buyong Adil.(1981). Sejarah Sarawak. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Collins James T.(1983). Dialek Ulu Terengganu. Selangor:Universiti Kebangsaan Malaysia

Collins James T.(1987).Dialek Melayu Sarawak. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka

Collins James T.(1993). Penyelidikan dialek Melayu. Isu perspektif. Jurnal Bahasa 37 (7) 580-600.

Creswell J.W.(2009). Research design qualitative, quantitative and mixed methods approaches(third ed). Lincons.: Sage publication, inc University of Nebraska.

Harrison T.(1970). The Malay of south west Sarawak before Malaysian, a socioecological survey . London: Mac Millan.

Ismail Hussin.(1973). Malay dialects in the Malay peninsular, dalam Nusantara 3(Januari) 245- 253

Jais Sahok & Pauzan Nuruddin.(1986). Dialek Melayu Sarawak dan bahasa Malayia Baku, Satu Perbandingan. Jurnal Bahasa 32(12), 860-872.

Kerlinger, F. N. (1986). Foundations of behavioral research. Fort Worth: Holt, Rinehart and Winston.

Sabitha Marican. (2005). Kaedah penyelidikan sains sosial. Petaling Jaya: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn.Bhd.

Sulaiman Masri. ( 2005). Kaedah penyelidikan dan panduan penulisan (esei.proposal,tesis) . Kuala Lumpur :Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd.

Syed Arabi Idid.(1993). Kaedah penyelidikan komunikasi dan sains sosial. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Teo Kok Seong.(2005). Asimilasi dialek Kelantan dan dailek Thai Kelantan dalam kalangan bahasa Cina peranakan di Kelantan. Jurnal Bahasa 25(6),

68-82.

Mohd Ismail Abdul Rasheed.(1985).Fonem dialek Terengganu daerah Dungun kerja kursus BB 327 UPM.

Mohd Noor Awang.(1985).Dialek Terengganu utara mempengaruhi penguasaan bahasa Melayu baku, kerja kursus BB327 UPM.

Wan Sulaiman Muhd Noor.(1982). Fonologi dialek Pahang, kajian di sekitar Padang Tengku, latihan ilmiah JPM FSKK UKM 1982/83.

Yeop Johari Hj. Yaakob.(1989). Dialek Melayu Negeri Sembilan beberapa pandangan daripada sudut budaya Jurnal Bahasa 33(1) 34-43

Zaleha Awang.(1988).Pengaruh dialek Terengganu Pantai ke atas, penguasaan baha Melayu standard, kerja kursus BB 327 UPM.

Zuraidah Omar.(1985).Perbandingan dialek Terengganu dengan bahasa Melayu dari sudut morfologi dan sintaksis kerja kursus BB 327 UPM.

2 comments:

 1. assalamualaikum...

  terima kasih tuan... artikel ini banyak membantu saya... ;) terima kasih sekali lagi..

  ReplyDelete
 2. assalamualaikum...

  terima kasih tuan sbb berkongsi artikel ini.. bolehkah saya jika dibenarkan untuk menemubual dengan lebih terperinci tentang artikel ini.. kerana saya masih pelajar dan tajuk kajian saya hampir sama dengan artikel diatas.. jika tuan sudi.. tuan boleh emailkan contact tuan untuk saya hubungi nanti ...

  email : info.zuwandi@gmail.com

  ReplyDelete